skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii.(Report)

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, Oct, 2010, Vol.311(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii.(Report)

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, Oct, 2010, Vol.311(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, October 2010, Vol.311(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2010.02007.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii

Joffrion , Tiffany M. ; Cushion , Melanie T.

FEMS microbiology letters, 2010, Vol.311(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii

Joffrion, Tiffany M ; Cushion, Melanie T

FEMS Microbiology Letters, 2010, Vol. 311(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2010.02007.x

Toàn văn sẵn có

6
Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii: Sterol biosynthesis and sterol uptake in P. carinii
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii: Sterol biosynthesis and sterol uptake in P. carinii

Joffrion, Tiffany M. ; Cushion, Melanie T.

FEMS Microbiology Letters, 10/2010, Vol.311(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6968.2010.02007.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sterol biosynthesis and sterol uptake in the fungal pathogen Pneumocystis carinii

Joffrion, Tiffany M ; Cushion, Melanie T

FEMS microbiology letters, October 2010, Vol.311(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6968 ; PMID: 20528942 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2010.02007.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...