skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy

Huang, Lan ; Liaw, P.K. ; Liu, C.T. ; Liu, Yong ; Huang, Jin-Song

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 10/2011, Vol.21(10), pp.2192-2198 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(11)60994-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy

Huang, Lan ; Liaw, P.K ; Liu, C.T ; Liu, Yong ; Huang, Jin-Song

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2192-2198 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60994-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...