skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Licit Cocaine in the Netherlands.(Author abstract)

Bos, Annemarie

De Economist, Dec, 2006, Vol.154(4), p.581 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-063X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of licit cocaine in the Netherlands

Bos, Annemarie

De economist, 2006, Vol.154(4), pp. 581-586 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0013063X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Licit Cocaine in the Netherlands

Bos, Annemarie

De Economist, 2006, Vol.154(4), pp.581-586 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0013-063X ; E-ISSN: 1572-9982 ; DOI: 10.1007/s10645-006-9031-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Licit Cocaine in the Netherlands

Bos, Annemarie

De Economist, Dec 2006, Vol.154(4), p.581 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0013063X ; E-ISSN: 15729982 ; DOI: 10.1007/s10645-006-9031-0

Toàn văn sẵn có

5
The History of Licit Cocaine in the Netherlands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Licit Cocaine in the Netherlands

Bos, Annemarie

De Economist, 12/6/2006, Vol.154(4), pp.581-586 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0013-063X ; E-ISSN: 1572-9982 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10645-006-9031-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...