skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an open source poetics: appropriation, collaboration, and the commons.(Critical essay)

Voyce, Stephen

Criticism, Summer, 2011, Vol.53(3), p.407(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-1589

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an open source poetics: appropriation, collaboration, and the commons.(Critical essay)

Voyce, Stephen

Criticism, Summer, 2011, Vol.53(3), p.407(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-1589

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOWARD AN OPEN SOURCE POETICS: APPROPRIATION, COLLABORATION, AND THE COMMONS

Voyce, Stephen

Criticism, Summer 2011, Vol.53(3), pp.407-438 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00111589 ; E-ISSN: 15360342

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an open source poetics: appropriation, collaboration, and the commons

Voyce, Stephen

Criticism, Summer, 2011, Vol.53(3), p.407(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-1589

Toàn văn sẵn có

5
Toward an Open Source Poetics: Appropriation, Collaboration, and the Commons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an Open Source Poetics: Appropriation, Collaboration, and the Commons

Voyce, Stephen

Criticism, 2011, Vol.53(3), pp.407-438 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crt.2011.0025

Toàn văn sẵn có

6
Against the “Networked Information Economy”: Rethinking Decentralization, Community, and Free Software Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against the “Networked Information Economy”: Rethinking Decentralization, Community, and Free Software Development

Roberts, Ben

Criticism, 2011, Vol.53(3), pp.385-405 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crt.2011.0023

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGAINST THE "NETWORKED INFORMATION ECONOMY": RETHINKING DECENTRALIZATION, COMMUNITY, AND FREE SOFTWARE DEVELOPMENT

Roberts, Ben

Criticism, Summer 2011, Vol.53(3), pp.385-405 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00111589 ; E-ISSN: 15360342

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...