skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

Warso, M A ; Richards, J M ; Mehta, D ; Christov, K ; Schaeffer, C ; Rae Bressler, L ; Yamada, T ; Majumdar, D ; Kennedy, S A ; Beattie, C W ; Das Gupta, T K

British Journal of Cancer, 2013, Vol.108(5), p.1061-1070 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/bjc.2013.74 ; PMCID: 3619084 ; PMID: 23449360

Toàn văn sẵn có

2
A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

Warso, M A ; Richards, J M ; Mehta, D ; Christov, K ; Schaeffer, C ; Rae Bressler, L ; Yamada, T ; Majumdar, D ; Kennedy, S A ; Beattie, C W ; Das Gupta, T K

British Journal of Cancer, 3/2013, Vol.108(5), pp.1061-1070 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/bjc.2013.74

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

Warso, M A ; Richards, J M ; Mehta, D ; Christov, K ; Schaeffer, C ; Rae Bressler, L ; Yamada, T ; Majumdar, D ; Kennedy, S A ; Beattie, C W ; Das Gupta, T K

British journal of cancer, 19 March 2013, Vol.108(5), pp.1061-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 23449360 Version:1 ; DOI: 10.1038/bjc.2013.74

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first-in-class, first-in-human, phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of p53 ubiquitination in patients with advanced solid tumours

M A Warso ; J M Richards ; D Mehta ; K Christov ; C Schaeffer ; L Rae Bressler ; T Yamada ; D Majumdar ; S A Kennedy ; C W Beattie ; T K Das Gupta

British Journal of Cancer, 2013, Vol.108(5), p.1061 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/bjc.2013.74

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...