skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis.(Research Article)

PLoS ONE, Oct 3, 2013, Vol.8(10), p.e76715 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis.(Research Article)

PLoS ONE, Oct 3, 2013, Vol.8(10), p.e76715 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis

Siegl, Claudia ; Hamminger, Patricia ; Jank, Herbert ; Ahting, Uwe ; Bader, Benedikt ; Danek, Adrian ; Gregory, Allison ; Hartig, Monika ; Hayflick, Susan ; Hermann, Andreas ; Prokisch, Holger ; Sammler, Esther M ; Yapici, Zuhal ; Prohaska, Rainer ; Salzer, Ulrich; Chishti, Athar H (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715 ; PMCID: 3789665 ; PMID: 24098554

Toàn văn sẵn có

4
Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis

Siegl, Claudia ; Hamminger, Patricia ; Jank, Herbert ; Ahting, Uwe ; Bader, Benedikt ; Danek, Adrian ; Gregory, Allison ; Hartig, Monika ; Hayflick, Susan ; Hermann, Andreas ; Prokisch, Holger ; Sammler, Esther M. ; Yapici, Zuhal ; Prohaska, Rainer ; Salzer, Ulrich; Chishti, Athar h

PLoS ONE, 10/3/2013, Vol.8(10), p.e76715 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of red cell membrane properties in neuroacanthocytosis

Siegl, Claudia ; Hamminger, Patricia ; Jank, Herbert ; Ahting, Uwe ; Bader, Benedikt ; Danek, Adrian ; Gregory, Allison ; Hartig, Monika ; Hayflick, Susan ; Hermann, Andreas ; Prokisch, Holger ; Sammler, Esther M ; Yapici, Zuhal ; Prohaska, Rainer ; Salzer, Ulrich

PloS one, 2013, Vol.8(10), pp.e76715 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24098554 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Red Cell Membrane Properties in Nneuroacanthocytosis

Siegl, Claudia ; Hamminger, Patricia ; Jank, Herbert ; Ahting, Uwe ; Bader, Benedikt ; Danek, Adrian ; Allison, Gregory ; Hartig, Monika ; Hayflick, Susan ; Hermann, Andreas ; Prokisch, Holger ; Sammler, Esther ; Yapici, Zuhal ; Prohaska, Rainer ; Salzer, Ulrich

PLoS One, Oct 2013, Vol.8(10), p.e76715 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of red cell membrane properties in neuroacanthocytosis

Claudia Siegl ; Patricia Hamminger ; Herbert Jank ; Uwe Ahting ; Benedikt Bader ; Adrian Danek ; Allison Gregory ; Monika Hartig ; Susan Hayflick ; Andreas Hermann ; Holger Prokisch ; Esther M Sammler ; Zuhal Yapici ; Rainer Prohaska ; Ulrich Salzer

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(10), p.e76715 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0076715

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...