skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary dynamics of gene and isoform regulation in mammalian tissues.(RESEARCH ARTICLES)(Report)(Author abstract)

Merkin, Jason ; Russell, Caitlin ; Chen, Ping ; Burge, Christopher B.

Science, Dec 21, 2012, Vol.338(6114), p.1593(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary dynamics of gene and isoform regulation in mammalian tissues.(RESEARCH ARTICLES)(Report)(Author abstract)

Merkin, Jason ; Russell, Caitlin ; Chen, Ping ; Burge, Christopher B.

Science, Dec 21, 2012, Vol.338(6114), p.1593(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Dynamics of Gene and Isoform Regulation in Mammalian Tissues

Merkin, Jason ; Russell, Caitlin ; Chen, Ping ; Burge, Christopher B.

Science, 21 December 2012, Vol.338(6114), pp.1593-1599 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Evolutionary Dynamics of Gene and Isoform Regulation in Mammalian Tissues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Dynamics of Gene and Isoform Regulation in Mammalian Tissues

Merkin, J. ; Russell, C. ; Chen, P. ; Burge, C. B.

Science, 12/21/2012, Vol.338(6114), pp.1593-1599 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1228186

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary dynamics of gene and isoform regulation in Mammalian tissues

Merkin, Jason ; Russell, Caitlin ; Chen, Ping ; Burge, Christopher B

Science (New York, N.Y.), 21 December 2012, Vol.338(6114), pp.1593-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23258891 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1228186

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...