skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery profile of baroreflex control of heart rate after isoflurane or sevoflurane anesthesia in humans

Nagasaki, G ; Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2001, Vol.93(5), pp.1127-31 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11682380 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recovery Profile of Baroreflex Control of Heart Rate After Isoflurane or Sevoflurane Anesthesia in Humans

Nagasaki, Go ; Tanaka, Makoto ; Nishikawa, Toshiaki

Anesthesia & Analgesia, 2001, Vol.93(5), pp.1127-1131 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999 ; DOI: 10.1097/00000539-200111000-00012

Toàn văn sẵn có

3
The Recovery Profile of Baroreflex Control of Heart Rate After Isoflurane or Sevoflurane Anesthesia in Humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recovery Profile of Baroreflex Control of Heart Rate After Isoflurane or Sevoflurane Anesthesia in Humans

Nagasaki, Go ; Tanaka, Makoto ; Nishikawa, Toshiaki

Anesthesia & Analgesia, 2001, Vol.93(5), pp.1127-1131 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200111000-00012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...