skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-eclampsia: a Life-threatening Pregnancy Syndrom

Brazdova, Andrea ; Keprova, Alena ; Zidkova, Jarmila ; Madar, Jindrich; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, September 2014, Vol.57(5), pp.701-705 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402449

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-eclampsia: a life-threatening pregnancy syndrom

Brazdova, Andrea ; Keprova, Alena ; Zidkova, Jarmila ; Madar, Jindrich

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 October 2014, Vol.57(5), pp.701-705 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402449

Toàn văn sẵn có

3
Pre-eclampsia: a life-threatening pregnancy syndrom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-eclampsia: a life-threatening pregnancy syndrom

Brazdova, Andrea ; Keprova, Alena ; Zidkova, Jarmila ; Madar, Jindrich

Brazilian Archives of Biology and Technology, 10/2014, Vol.57(5), pp.701-705 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1516-8913 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-8913201402449

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-eclampsia: a life-threatening pregnancy syndrom

Andrea Brazdova ; Alena Keprova ; Jarmila Zidkova ; Jindrich Madar

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 October 2014, Vol.57(5), pp.701-705 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402449

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...