skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Vietnam’s Informal Diplomacy with Bertrand Russell: Peace Activism and the International War Crimes Tribunal

Mehta, Harish C.

Peace & Change, January 2012, Vol.37(1), pp.64-94 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0149-0508 ; E-ISSN: 1468-0130 ; DOI: 10.1111/j.1468-0130.2011.00732.x

Toàn văn không sẵn có

2
North Vietnam’s Informal Diplomacy with Bertrand Russell: Peace Activism and the International War Crimes Tribunal: Hanoi, Russell, and the War Crimes Tribunal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Vietnam’s Informal Diplomacy with Bertrand Russell: Peace Activism and the International War Crimes Tribunal: Hanoi, Russell, and the War Crimes Tribunal

Mehta, Harish C.

Peace & Change, 01/2012, Vol.37(1), pp.64-94 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0130.2011.00732.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...