skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brothers' keepers gift giving networks and the organization of Jewish American diaspora nationalism

Lainer - Vos, Dan

Socio-economic review, 2014, Vol.12(3), pp. 463-488 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1475-1461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brothers' keepers: gift giving networks and the organization of Jewish American diaspora nationalism

Lainer - Vos, Dan

Socio-Economic Review, 2014, Vol. 12(3), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: 10.1093/ser/mwu003

Toàn văn không sẵn có

3
Brothers' keepers: gift giving networks and the organization of Jewish American diaspora nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brothers' keepers: gift giving networks and the organization of Jewish American diaspora nationalism

Lainer-Vos, D.

Socio-Economic Review, 07/01/2014, Vol.12(3), pp.463-488 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1475-1461 ; E-ISSN: 1475-147X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ser/mwu003

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...