skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Khelaifia, Saber ; Chabriere, Eric ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina M ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Khelaifia, Saber ; Chabrière, Eric ; Caetano-Anolles, Gustavo ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier

Scientific Reports, 2019, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y ; PMCID: 6704141 ; PMID: 31434986

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Chabrière, Eric ; Caetano-Anolles, Gustavo ; Colson, Philippe ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Aug 2019, Vol.9, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina M ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Khelaifia, Saber ; Chabrière, Eric ; Caetano-Anolles, Gustavo ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier

Scientific reports, 21 August 2019, Vol.9(1), pp.12173 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31434986 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Seydina M. Diene ; Lucile Pinault ; Vivek Keshri ; Nicholas Armstrong ; Saber Khelaifia ; Eric Chabrière ; Gustavo Caetano-Anolles ; Philippe Colson ; Bernard La Scola ; Jean-Marc Rolain ; Pierre Pontarotti ; Didier Raoult

Scientific reports, 01 August 2019, Vol.9(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...