skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and thermal/mechanical properties of hot-extruded aluminum/graphite composites with Al-Si alloy addition.(Metals)

Yi, Li-Fu ; Yoshida, Noriaki ; Yamamoto, Takashi ; Onda, Tetsuhiko ; Chen, Zhong-Chun

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(13), p.9933(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03583-9

Toàn văn sẵn có

2
Microstructure and thermal/mechanical properties of hot-extruded aluminum/graphite composites with Al–Si alloy addition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and thermal/mechanical properties of hot-extruded aluminum/graphite composites with Al–Si alloy addition

Yi, Li-Fu ; Yoshida, Noriaki ; Yamamoto, Takashi ; Onda, Tetsuhiko ; Chen, Zhong-Chun

Journal of Materials Science, 7/2019, Vol.54(13), pp.9933-9944 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-03583-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...