skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg-Zr-Ca alloys

Zhou, Ying - Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong - Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, Feb 15, 2013, Vol.48(4), p.1632(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys

Zhou, Ying-Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong-Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1632-1639 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6920-2

Toàn văn sẵn có

3
Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys

Zhou, Ying-Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong-Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2/2013, Vol.48(4), pp.1632-1639 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6920-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...