skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of protein folding funnels in lattice models

Oliveira, Antonio B ; Fatore, Francisco M ; Paulovich, Fernando V ; Oliveira, Osvaldo N ; Leite, Vitor B P

PloS one, 2014, Vol.9(7), pp.e100861 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25010343 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0100861

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Protein Folding Funnels in Lattice Models.(Research Article)

Oliveira, Antonio B. ; Fatore, Francisco M. ; Paulovich, Fernando V. ; Oliveira , Osvaldo N. ; Leite, Vitor B. P.

PLoS ONE, July 10, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Protein Folding Funnels in Lattice Models

Oliveira, Antonio B ; Fatore, Francisco M ; Paulovich, Fernando V ; Oliveira, Osvaldo N ; Leite, Vitor B. P; Levy, Yaakov Koby (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0100861 ; PMCID: 4091862 ; PMID: 25010343

Toàn văn sẵn có

4
Visualization of Protein Folding Funnels in Lattice Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Protein Folding Funnels in Lattice Models

Oliveira, Antonio B. ; Fatore, Francisco M. ; Paulovich, Fernando V. ; Oliveira, Osvaldo N. ; Leite, Vitor B. P.; Levy, Yaakov Koby

PLoS ONE, 7/10/2014, Vol.9(7), p.e100861 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0100861

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of protein folding funnels in lattice models

Antonio B Oliveira ; Francisco M Fatore ; Fernando V Paulovich ; Osvaldo N Oliveira ; Vitor B P Leite

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(7), p.e100861 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0100861

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of Protein Folding Funnels in Lattice Models

Oliveira, Antonio ; Fatore, Francisco ; Paulovich, Fernando ; Oliveira, Osvaldo ; Leite, Vitor

PLoS One, Jul 2014, p.e100861 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0100861

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...