skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AB0566 Hospital anxiety and depression scale (hads) results in ankylosing spondylitis (as).

Doherty, T. ; Njegovan, N. ; Sandhu, V.

Annals of the Rheumatic Diseases June 2013, Vol.72(Suppl 3), p.A962 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-eular.2888

Toàn văn sẵn có

2
AB0566 Hospital anxiety and depression scale (hads) results in ankylosing spondylitis (as).
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AB0566 Hospital anxiety and depression scale (hads) results in ankylosing spondylitis (as).

Doherty, T. ; Njegovan, N. ; Sandhu, V.

Annals of the Rheumatic Diseases, 06/2013, Vol.72(Suppl 3), pp.A962.2-A962 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-4967 ; E-ISSN: 1468-2060 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-eular.2888

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...