skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, Nov, 2011, Vol.64(11), p.1178(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, Nov 2011, Vol.64(11), p.1178 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, 2011, Vol.64(11), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.06.019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption : technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee; Han, Kyesook

Journal of business research : JBR, 2011, Vol.64(11), pp. 1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

5
Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, 11/2011, Vol.64(11), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.06.019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...