skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invertebrates minimize accumulation of metals and metalloids in contaminated environments

Schaller, Joerg ; Brackhage, Carsten ; Dudel, E. Gert

Water, Air, & Soil Pollution, June, 2011, Vol.218(1-4), p.227(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments.(Report)

Schaller, Joerg ; Brackhage, Carsten ; Dudel, E. Gert

Water, Air, & Soil Pollution, June, 2011, Vol.218(1-4), p.227(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments

Schaller, Joerg ; Brackhage, Carsten ; Dudel, E

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2011, Vol.218(1-4), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0637-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments

Schaller, Joerg ; Brackhage, Carsten ; Dudel, E.

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.218(1), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0637-0

Toàn văn sẵn có

5
Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invertebrates Minimize Accumulation of Metals and Metalloids in Contaminated Environments

Schaller, Joerg ; Brackhage, Carsten ; Dudel, E. Gert

Water, Air, & Soil Pollution, 6/2011, Vol.218(1-4), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-010-0637-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...