skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Walters, Benjamin T. ; Mayne, Leland ; Hinshaw, James R. ; Sosnick, Tobin R. ; Englander, S. Walter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 19, 2013, Vol.110(47), p.18898(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution

Walters, Benjamin T. ; Mayne, Leland ; Hinshaw, James R. ; Sosnick, Tobin R. ; Englander, S. Walter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 November 2013, Vol.110(47), pp.18898-18903 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Folding of a large protein at high structural resolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution

Walters, B. T. ; Mayne, L. ; Hinshaw, J. R. ; Sosnick, T. R. ; Englander, S. W.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/19/2013, Vol.110(47), pp.18898-18903 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1319482110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(47), pp.18898-18903 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution

Walters, Benjamin T. ; Mayne, Leland ; Hinshaw, James R. ; Sosnick, Tobin R. ; Englander, S. Walter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 November 2013, Vol.110(47), pp.18898-18903 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding of a large protein at high structural resolution

Walters, Benjamin T ; Mayne, Leland ; Hinshaw, James R ; Sosnick, Tobin R ; Englander, S Walter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 November 2013, Vol.110(47), pp.18898-903 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24191053 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1319482110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...