skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of human adenovirus at 3.5 [Angstrom] resolution.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Reddy, Vijay S. ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L. ; Nemerow, Glen R.

Science, August 27, 2010, Vol.329(5995), p.1071(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of human adenovirus at 3.5 [Angstrom] resolution.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Reddy, Vijay S. ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L. ; Nemerow, Glen R.

Science, August 27, 2010, Vol.329(5995), p.1071(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 Å Resolution

Reddy, Vijay S. ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L. ; Nemerow, Glen R.

Science, 27 August 2010, Vol.329(5995), pp.1071-1075 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 Å Resolution

Reddy , Vijay S. ; Natchiar , S. Kundhavai ; Stewart , Phoebe L. ; Nemerow , Glen R.

Science, 2010, Vol.329(5995), pp.1071-1075 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 Å Resolution

Reddy, Vijay S. ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L. ; Nemerow, Glen R.

Science, 27 August 2010, Vol.329(5995), pp.1071-1075 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 A Resolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 A Resolution

Reddy, V. S. ; Natchiar, S. K. ; Stewart, P. L. ; Nemerow, G. R.

Science, 08/27/2010, Vol.329(5995), pp.1071-1075 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1187292

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of human adenovirus at 3.5 A resolution

Reddy, Vijay S ; Natchiar, S Kundhavai ; Stewart, Phoebe L ; Nemerow, Glen R

Science (New York, N.Y.), 27 August 2010, Vol.329(5995), pp.1071-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20798318 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1187292

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...