skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy

Babu, G. Jogesh ; Djorgovski, S. George

Statist. Sci. 19, no. 2 (2004), 322-332 [Tạp chí có phản biện]

Project Euclid

ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/088342304000000774

Truy cập trực tuyến

2
Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy

Babu, G. Jogesh ; Djorgovski, S. George

Statistical Science, 05/2004, Vol.19(2), pp.322-332 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0883-4237 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1214/088342304000000774

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...