skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and rating an area yield crop insurance contract

Skees, Jerry R; Black, J. Roy ; Barnett, Barry J

American journal of agricultural economics, 1997, Vol.79(2), pp.430-438 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and rating an area yield crop insurance contract

Skees, Jerry R. ; Black, J. Roy ; Barnett, Barry J.

American Journal of Agricultural Economics, May, 1997, Vol.79(2), p.430(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and Rating an Area Yield Crop Insurance Contract

Skees, Jerry R ; Black, J. Roy ; Barnett, Barry J

American Journal of Agricultural Economics, 1997, Vol. 79(2), pp.430-438 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.2307/1244141

Toàn văn sẵn có

4
Designing and Rating an Area Yield Crop Insurance Contract
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and Rating an Area Yield Crop Insurance Contract

Skees, Jerry R. ; Black, J. Roy ; Barnett, Barry J.

American Journal of Agricultural Economics, 05/1997, Vol.79(2), p.430 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00029092 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1244141

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and rating an area yield crop insurance contract

Skees, Jerry ; Barnett, Barry

American Journal of Agricultural Economics, May 1997, Vol.79(2), pp.430-438 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029092 ; E-ISSN: 14678276

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...