skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 1R, PRISM E ID3 A POSTGRESQL

Aranda, Yadira ; Sotolongo, Anthony

Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM, May-Aug 2013, Vol.10(2), pp.389-406 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 18092640 ; E-ISSN: 18071775

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integracion de los algoritmos de mineria de datos 1R, prism e ID3 a PostgreSQL

Aranda, Yadira Robles ; Sotolongo, Anthony R.

Journal of Information Systems & Technology Management, 2013, Vol.10(2), p.389(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752013000200012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integración de los algoritmos de minería de datos 1R, PRISM e ID3 a PostgreSQL

Aranda, Yadira Robles ; Sotolongo, Anthony R

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, 01 August 2013, Vol.10(2), pp.389-406 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1807-1775 ; E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752013000200012

Toàn văn sẵn có

4
Integración de los algoritmos de minería de datos 1R, PRISM E ID3 A POSTGRESQL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integración de los algoritmos de minería de datos 1R, PRISM E ID3 A POSTGRESQL

Aranda, Yadira Robles ; Sotolongo, Anthony R.

Journal of Information Systems and Technology Management, 08/30/2013, Vol.10(2), pp.389-406 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 18071775 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4301/S1807-17752013000200012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 1R, PRISM E ID3 A POSTGRESQL

Yadira Robles Aranda ; Anthony R. Sotolongo

Journal of Information Systems and Technology Management, 01 August 2013, Vol.10(2), pp.389-406 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1807-1775 ; E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/10.4301%2FS1807-17752013000200012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...