skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits

van Ravenzwaay, B. ; Jiang, X. ; Luechtefeld, T. ; Hartung, T.

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 08/2017, Vol.88, C, pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02732300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits

Van Ravenzwaay, B ; Jiang, X ; Luechtefeld, T ; Hartung, T

Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, August 2017, Vol.88, pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0295 ; PMID: 28645885 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits

van Ravenzwaay, B ; Jiang, X ; Luechtefeld, T ; Hartung, T

Regulatory Toxicology and Pharmacology, August 2017, Vol.88, pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0273-2300 ; E-ISSN: 1096-0295 ; DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits.(Report)

Van Ravenzwaay, B. ; Jiang, X. ; Luechtefeld, T. ; Hartung, T.

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2017, Vol.88, p.157(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0273-2300 ; DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits.(Report)

van Ravenzwaay, B. ; Jiang, X. ; Luechtefeld, T. ; Hartung, T.

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2017, Vol.88, p.157 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0273-2300 ; DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...