skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-governing/society twenty years after: democracy and the third sector in Poland *.(Statistical Data Included)

Kurczewski, Jacek ; Kurczewska, Joanna

Social Research, Winter, 2001, Vol.68(4), p.937(41) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-governing society twenty years after democracy and the third sector in Poland

Kurczewski, Jacek; Kurczewska, Joanna

Social research : an international quarterly, 2001, Vol.68(4), pp. 937-976 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-governing society twenty years after: Democracy and the third sector in Poland

Kurczewski, Jacek ; Kurczewska, Joanna

Social Research, Winter 2001, Vol.68(4), pp.937-976 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...