skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Asian energy security project: project organization and methodologies.(planning for the energy security)

Hippel, David Von ; Savage, Timothy ; Hayes, Peter

Energy Policy, Nov, 2011, Vol.39(11), p.6712-6718 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Asian Energy Security project: Project organization and methodologies

Von Hippel , David ; Savage , Timothy ; Hayes , Peter

Energy policy, 2011, Vol.39(11), pp.6712-6718 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

3
Introduction to the Asian Energy Security project: Project organization and methodologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Asian Energy Security project: Project organization and methodologies

Von Hippel, David ; Savage, Timothy ; Hayes, Peter

Energy Policy, 11/2011, Vol.39(11), pp.6712-6718 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014215 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2008.01.010

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Asian Energy Security project: Project organization and methodologies

Von Hippel, David ; Savage, Timothy ; Hayes, Peter

Energy Policy, 2011, Vol.39(11), pp.6712-6718 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2008.01.010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Asian Energy Security project: Project organization and methodologies

Von Hippel, David ; Savage, Timothy ; Hayes, Peter

Energy Policy, Nov 2011, Vol.39(11), p.6712 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03014215 ; E-ISSN: 18736777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2008.01.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...