skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movimientos sociales, activismo constitucional y narrativa democrática en la Argentina contemporánea

Delamata, Gabriela

Sociologias, 01 April 2013, Vol.15(32), pp.148-180 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222013000100007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movimientos sociales, activismo constitucional y narrativa democrática en la Argentina contemporánea Social movements, constitutional activism and democratic narrative in contemporary Argentina

Gabriela Delamata

Sociologias, 01 April 2013, Vol.15(32), pp.148-180 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337

Toàn văn sẵn có

3
Movimientos sociales, activismo constitucional y narrativa democrática en la Argentina contemporánea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movimientos sociales, activismo constitucional y narrativa democrática en la Argentina contemporánea

Delamata, Gabriela

Sociologias, 04/2013, Vol.15(32), pp.148-180 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222013000100007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...