skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming

Chiou, Hung-Jyh ; Lee, Yuh-Ruey ; Lin, Chia-Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 8/2005, Vol.16(4-5), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10473203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2004.11.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-aware error-resilient transcoding using prioritized intra-refresh for video streaming

Chiou, Hung-Jyh ; Lee, Yuh-Ruey ; Lin, Chia-Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2005, Vol.16(4), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2004.11.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...