skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Feb 5, 2017, Vol.693, p.303(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation.(Report)

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Feb 5, 2017, Vol.693, p.303 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

3
Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, 02/2017, Vol.693, C, pp.303-307 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, 05 February 2017, Vol.693, pp.303-307 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...