skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-centred approach to e-book design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.322-330 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438865

Toàn văn sẵn có

2
A user‐centred approach to e‐book design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user‐centred approach to e‐book design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

The Electronic Library, 08/2002, Vol.20(4), pp.322-330 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470210438865

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User-Centred Approach to E-Book Design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-centred approach to e-book design

Ruth Wilson ; Monica Landoni ; Forbes Gibb

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322-330 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438865

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...