skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Journal of Mathematical Biology, 2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frederic ; Masci, Pierre ; Benoit, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 2015, Vol.70(5), p.959(48) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-6812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

4
Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 4/2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of mathematical biology, April 2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1416 ; PMID: 24748458 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...