skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of candidate sex on evaluations of candidates for the U.S. House of Representatives *

Dolan, Kathleen

Social Science Quarterly, March, 2004, Vol.85(1), p.206(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Candidate Sex on Evaluations of Candidates for the U.S. House of Representatives *

Dolan, Kathleen

Social Science Quarterly, March 2004, Vol.85(1), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/j.0038-4941.2004.08501015.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Candidate Sex on Evaluations of Candidates for the U.S. House of Representatives*

Dolan, Kathleen

Social Science Quarterly, Mar 2004, Vol.85(1), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941

Toàn văn sẵn có

4
The Impact of Candidate Sex on Evaluations of Candidates for the U.S. House of Representatives*
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Candidate Sex on Evaluations of Candidates for the U.S. House of Representatives*

Dolan, Kathleen

Social Science Quarterly, 03/2004, Vol.85(1), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.0038-4941.2004.08501015.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...