skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematic evaluation of virtual walking trajectories

Cirio, Gabriel ; Olivier, Anne-Hélène ; Marchal, Maud ; Pettré, Julien

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.671-80 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428452 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematic Evaluation of Virtual Walking Trajectories

Cirio, Gabriel ; Olivier, Anne-Hélène ; Marchal, Maud ; Pettré, Julien

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19, pp.671-680 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

3
Kinematic Evaluation of Virtual Walking Trajectories
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematic Evaluation of Virtual Walking Trajectories

Cirio, Gabriel ; Olivier, Anne-Helene ; Marchal, Maud ; Pettre, Julien

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 04/2013, Vol.19(4), pp.671-680 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...