skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining essential health benefits - the view from the IOM Committee.(Institute of Medicine)(United States Congress)(United States Department of Health and Human Services)(Patient Protection and Affordable Care Act)

Iglehart, John K.

The New England Journal of Medicine, Oct 20, 2011, Vol.365(16), p.1461(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining essential health benefits - the view from the IOM Committee.(Institute of Medicine)(United States Congress)(United States Department of Health and Human Services)(Patient Protection and Affordable Care Act)

Iglehart, John K.

The New England Journal of Medicine, Oct 20, 2011, Vol.365(16), p.1461(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Essential Health Benefits — The View from the IOM Committee

Iglehart, John K

The New England Journal of Medicine, 2011, Vol.365(16), pp.1461-1463 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1109982

Toàn văn sẵn có

4
Defining Essential Health Benefits — The View from the IOM Committee
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Essential Health Benefits — The View from the IOM Committee

Iglehart, John K.

New England Journal of Medicine, 10/20/2011, Vol.365(16), pp.1461-1463 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1109982

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining essential health benefits--the view from the IOM Committee

Iglehart, John K

The New England journal of medicine, 20 October 2011, Vol.365(16), pp.1461-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 21992514 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1109982

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...