skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of the Dalai Lama's new initiative for autonomy (1)

He, Baogang ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, Winter, 2005, Vol.78(4), p.601(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

Baogang, He ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 2006, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

He, Baogang ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 1 December 2005, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

He, Baogang ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 1 December 2005, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

5
The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

Baogang, He ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 12/01/2005, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.5509/2005784601

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...