skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arboreal locomotion in rats - the challenge of maintaining stability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arboreal locomotion in rats - the challenge of maintaining stability

Schmidt, A. ; Fischer, M. S.

Journal of Experimental Biology, 11/01/2010, Vol.213(21), pp.3615-3624 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.045278

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arboreal locomotion in rats--the challenge of maintaining stability.(Author abstract)(Report)

Schmidt, Andre ; Fischer, Martin S.

Journal of Experimental Biology, Nov 1, 2010, Vol.213(21), p.3615(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0949

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arboreal locomotion in rats - the challenge of maintaining stability

Schmidt, André ; Fischer, Martin S

The Journal of experimental biology, 01 November 2010, Vol.213(Pt 21), pp.3615-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 20952609 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.045278

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...