skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Views of W. H. R. Rivers

Slobodin, Richard

American Anthropologist, 1 June 1981, Vol.83(2), pp.397-398 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Views of W. H. R. Rivers

Slobodin, Richard

American Anthropologist, June 1981, Vol.83(2), pp.397-398 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1981.83.2.02a00140

Toàn văn sẵn có

3
Views of W. H. R. Rivers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Views of W. H. R. Rivers

Slobodin, Richard

American Anthropologist, 06/1981, Vol.83(2), pp.397-398 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1981.83.2.02a00140

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...