skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace

Miles, Renanah

Political Science Quarterly, Fall 2013, Vol.128(3), pp.489-516 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538165X ; DOI: 10.1002/polq.12072

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace

Miles, Renanah

Political Science Quarterly, September 2013, Vol.128(3), pp.489-516 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/polq.12072

Toàn văn sẵn có

3
After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace: U.S. CIVILIAN STRUGGLE TO BUILD PEACE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After War: Inside the U.S. Civilian Struggle to Build Peace: U.S. CIVILIAN STRUGGLE TO BUILD PEACE

Miles, Renanah

Political Science Quarterly, 09/2013, Vol.128(3), pp.489-516 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/polq.12072

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...