skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality

Hur, Chin ; Feuer, Eric J. ; Dunn, Michelle ; Nattinger, Kevin J. ; Dowling, Emily C. ; Kong, Chung Yin ; Miller, Melecia

Cancer, March 15, 2013, Vol.119(6), p.1149(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality

Hur, Chin ; Feuer, Eric J. ; Dunn, Michelle ; Nattinger, Kevin J. ; Dowling, Emily C. ; Kong, Chung Yin ; Miller, Melecia

Cancer, March 15, 2013, Vol.119(6), p.1149(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality

Hur, Chin ; Miller, Melecia ; Kong, Chung Yin ; Dowling, Emily C. ; Nattinger, Kevin J. ; Dunn, Michelle ; Feuer, Eric J.

Cancer, 15 March 2013, Vol.119(6), pp.1149-1158 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.27834

Toàn văn sẵn có

4
Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality: Trends in EAC Incidence and Mortality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality: Trends in EAC Incidence and Mortality

Hur, Chin ; Miller, Melecia ; Kong, Chung Yin ; Dowling, Emily C. ; Nattinger, Kevin J. ; Dunn, Michelle ; Feuer, Eric J.

Cancer, 03/15/2013, Vol.119(6), pp.1149-1158 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cncr.27834

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in esophageal adenocarcinoma incidence and mortality

Hur, Chin ; Miller, Melecia ; Kong, Chung Yin ; Dowling, Emily C ; Nattinger, Kevin J ; Dunn, Michelle ; Feuer, Eric J

Cancer, 15 March 2013, Vol.119(6), pp.1149-58 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0142 ; PMID: 23303625 Version:1 ; DOI: 10.1002/cncr.27834

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...