skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: conceptual modeling?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualization and Non-Relational Implementation of Ontological and Epistemic Vagueness of Information in Digital Humanities

Patricia Martin-Rodilla ; Cesar Gonzalez-Perez

Informatics, 01 May 2019, Vol.6(2), p.20 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: 10.3390/informatics6020020

Toàn văn sẵn có

2
Conceptualization and Non-Relational Implementation of Ontological and Epistemic Vagueness of Information in Digital Humanities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualization and Non-Relational Implementation of Ontological and Epistemic Vagueness of Information in Digital Humanities

Martin-Rodilla, Patricia ; Gonzalez-Perez, Cesar

Informatics, 6/2019, Vol.6(2), p.20 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/informatics6020020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...