skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire

Skovajsa, Marek

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2017, Vol.53(1), pp.101-104 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 0038-0288 ; E-ISSN: 2336-128X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...