skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza: options to improve pandemic preparation

Rappuoli, Rino ; Dormitzer, Philip R

Science (New York, N.Y.), 22 June 2012, Vol.336(6088), pp.1531-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22723412 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1221466

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza: options to improve pandemic preparation.(POLICY FORUM)(Author abstract)(Report)

Rappuoli, Rino ; Dormitzer, Philip R.

Science, June 22, 2012, Vol.336(6088), p.1531(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza: options to improve pandemic preparation.(POLICY FORUM)(Author abstract)(Report)

Rappuoli, Rino ; Dormitzer, Philip R.

Science, June 22, 2012, Vol.336(6088), p.1531(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza: Options to Improve Pandemic Preparation

Rappuoli, Rino ; Dormitzer, Philip R.

Science, 22 June 2012, Vol.336(6088), pp.1531-1533 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Influenza: Options to Improve Pandemic Preparation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza: Options to Improve Pandemic Preparation

Rappuoli, R. ; Dormitzer, P. R.

Science, 06/22/2012, Vol.336(6088), pp.1531-1533 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1221466

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...