skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mapping Ethnography in Early Modern Germany : New Worlds in Print Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Ethnography in Early Modern Germany : New Worlds in Print Culture

Leitch, Stephanie

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9780230112988 E-ISBN: 0230112986 DOI: 10.1057/9780230112988 ISBN: 9780230620292

Toàn văn sẵn có

2
Mapping Ethnography in Early Modern Germany: New Worlds in Print Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Ethnography in Early Modern Germany: New Worlds in Print Culture

Leitch, Stephanie

Dawsonera

ISBN10: 0230620299 ; ISBN13: 9780230620292 ; E-ISBN10: 0230112986 ; E-ISBN13: 9780230112988

Toàn văn sẵn có

3
Mapping Ethnography in Early Modern Germany: New Worlds in Print Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Ethnography in Early Modern Germany: New Worlds in Print Culture

Leitch, Stephanie

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-349-38269-9 ; E-ISBN: 978-0-230-11298-8 ; DOI: 10.1057/9780230112988

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...