skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Releases of phosphate fertilizer industry in the surrounding environment: investigation on heavy metals and polonium-210 in soil

Aoun, M ; El Samrani, A G ; Lartiges, B S ; Kazpard, V ; Saad, Z

Journal of environmental sciences (China), 2010, Vol.22(9), pp.1387-97 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 21174970 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Releases of phosphate fertilizer industry in the surrounding environment: Investigation on heavy metals and polonium-210 in soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Releases of phosphate fertilizer industry in the surrounding environment: Investigation on heavy metals and polonium-210 in soil

Aoun, M. ; El Samrani, A.G. ; Lartiges, B.S. ; Kazpard, V. ; Saad, Z.

Journal of Environmental Sciences, 9/2010, Vol.22(9), pp.1387-1397 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(09)60247-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Releases of phosphate fertilizer industry in the surrounding environment: Investigation on heavy metals and polonium-210 in soil

Aoun, M ; El Samrani, A.G ; Lartiges, B.S ; Kazpard, V ; Saad, Z

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(9), pp.1387-1397 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60247-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...