skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific

Chakma, Trimita

Asian Journal of Women's Studies, 02 April 2016, Vol.22(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2016.1168153

Toàn văn không sẵn có

2
Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific

Chakma, Trimita

Asian Journal of Women's Studies, 04/02/2016, Vol.22(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/12259276.2016.1168153

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific

Trimita Chakma

Asian Journal of Women's Studies, June 2016, Vol.22(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

DBpia - 디비피아 (Nurimedia)

ISSN: 1225-9276

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...