skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web based evaluation of proactive user interfaces

Schreiber, Daniel ; Hartmann, Melanie ; Flentge, Felix ; Mühlhäuser, Max ; Görtz, Manuel ; Ziegert, Thomas

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(1), pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0001-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web based evaluation of proactive user interfaces

Schreiber, Daniel ; Hartmann, Melanie ; Flentge, Felix ; Muhlhauser, Max ; Gortz, Manuel ; Ziegert, Thomas

Journal on Multimodal User Interfaces, July, 2008, Vol.2(1), p.61(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...