skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM); A Seamless Bridge Between CAD and FEM.(Report)

Sevilla, Ruben ; Fernandez - Mendez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, Nov, 2011, Vol.18(4), p.441(44) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1134-3060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM)

Sevilla, Ruben ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, 2011, Vol.18(4), pp.441-484 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-011-9066-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM)

Sevilla, Ruben ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, Nov 2011, Vol.18(4), pp.441-484 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 11343060 ; E-ISSN: 18861784 ; DOI: 10.1007/s11831-011-9066-5

Toàn văn sẵn có

4
NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM): A Seamless Bridge Between CAD and FEM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM): A Seamless Bridge Between CAD and FEM

Sevilla, Ruben ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, 11/2011, Vol.18(4), pp.441-484 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11831-011-9066-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...