skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India

Mallick, Ross

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.241-243 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India

Mallick, Ross

The Journal of Asian Studies, Feb, 1997, Vol.56(1), p.241(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India

Mallick, Ross

The Journal of Asian Studies, 1997, Vol.56(1), pp.241-243 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2646411

Toàn văn sẵn có

4
Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India. By Sanjay Seth. New Delhi: Sage, 1995. 256 pp. $25.95 (cloth).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of Colonial India. By Sanjay Seth. New Delhi: Sage, 1995. 256 pp. $25.95 (cloth).

Mallick, Ross

The Journal of Asian Studies, 02/1997, Vol.56(1), pp.241-243 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2646411

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...