skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Gilbreth, Ryan N. ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B. ; Li, Nan - Sheng ; Piccirilli, Joseph A. ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 10, 2011, Vol.108(19), p.7751(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, Ryan N. ;Truong, Khue ;Madu, Ikenna ;Koide, Akiko ;Wojcik, John B. ;Li, Nan-Sheng ;Piccirilli, Joseph A. ;Chen, Yuan ;Koide, Shohei

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2011, Vol.108(19) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1102294108 ; TRN: US201116%%393

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, Ryan N. ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B. ; Li, Nan-Sheng ; Piccirilli, Joseph A. ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei ; Baker, David

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 May 2011, Vol.108(19), pp.7751-7756 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth , Ryan N. ; Truong , Khue ; Madu , Ikenna ; Koide , Akiko ; Wojcik , John B. ; Li , Nan-Sheng ; Piccirilli , Joseph A. ; Chen , Yuan ; Koide , Shohei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(19), pp.7751-7756 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, Ryan N. ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B. ; Li, Nan-Sheng ; Piccirilli, Joseph A. ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei ; Baker, David

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 May 2011, Vol.108(19), pp.7751-7756 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, R. N. ; Truong, K. ; Madu, I. ; Koide, A. ; Wojcik, J. B. ; Li, N.-S. ; Piccirilli, J. A. ; Chen, Y. ; Koide, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/10/2011, Vol.108(19), pp.7751-7756 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1102294108

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, Ryan N ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B ; Li, Nan-Sheng ; Piccirilli, Joseph A ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 May 2011, Vol.108(19), pp.7751-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21518904 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1102294108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...