skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje ; Torstveit, Monica

BMC Public Health, 2014, Vol.14, p.829 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study.(Report)

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

BMC Public Health, August 11, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study.(Report)

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

BMC Public Health, August 11, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

BMC Public Health, 2014, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-829 ; PMCID: 4138388 ; PMID: 25112948

Toàn văn sẵn có

5
Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

BMC Public Health, 2014, Vol.14(1), p.829 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

BMC public health, 11 August 2014, Vol.14, pp.829 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 25112948 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje H. ; Torstveit, Monica K.

BIBSYS Brage

DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of lifestyle habits and academic achievement in Norwegian adolescents: a cross-sectional study

Stea, Tonje H ; Torstveit, Monica K

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-14-829

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...